Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 str. 1)  informujemy, że:

1. Administratorem danych złożonych w celu dokonania zleconej czynności notarialnej jest Kancelaria Notarialna Ewa Walasik z siedzibą przy ul. Iłżeckiej nr 53 w Ostrowcu Świętokrzyskim  (kod pocztowy: 27-400, tel. 41 265-38-98,

adres e-mail: ewa.walasik@kin.pl.

2. Celem zbierania danych jest wykonywanie usług notarialnych w formie prawem przewidzianej oraz na żądanie klienta / akty  notarialne   , poświadczenia   ,  doręczenia , protesty weksli , przyjmowanie na przechowanie i inne przewidziane przez ustawę prawo o notariacie z dnia 14.02.1991 roku z poźn.zm  (Dz.U 2017 poz.2291 , 2018 poz.398,723 )  oraz obowiązujące przepisy prawa  / oraz wykonania przez notariusza obowiązków  nałożonych na niego przez przepisy obowiązującego  prawa w związku z wykonywaniem tych czynności .

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody – w zakresie , trybie i na warunkach  określonych  w obowiązujących przepisach  prawa  regulujących podstawy działalności i wykonywania zawodu notariusza  oraz dokonywanych przez niego czynności –  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – wykonania zleconej czynności notarialnej  .

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja powyższego celu .

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana, mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w realizacji zlecenia, dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług kurierskich, pocztowych i przewozowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wykonana zlecona czynność notarialna  .