Oferta

1. sporządzanie aktów notarialnych (jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron), w tym zawierających umowy:

− sprzedaży
− darowizny
− ustanowienia odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz o spółdzielniach mieszkaniowych
− umowy deweloperskie
− spółek (prawa handlowego oraz spółki cywilnej)
− dożywocia
− majątkowe małżeńskie
− ustanowienia służebności osobistych i gruntowych

− zamiany
− zniesienia współwłasności
− o dział spadku
− o podział majątku wspólnego
− innych przenoszących własność nieruchomości i innych praw majątkowych
− najmu
− ugody
− przedwstępne

2. sporządzanie aktów założycielskich fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych

3. sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów

4. sporządzanie testamentów

5. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

6. sporządzanie aktów poddania się rygorowi egzekucji

7. sporządzanie pełnomocnictw

8. sporządzanie poświadczeń:

− własnoręczności podpisów
− dokumentów (kopii wierzytelnej)

− daty okazania dokumentu
− pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu

9. doręczanie oświadczeń

10. sporządzanie protestów weksli i czeków

11. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

12. sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów w biurze notariusza

• ustawa z dnia 14.02.1991 roku – prawo o notariacie / Dz. U. 2008.189.1158 tekst jednolity /

• rozporządzenie z dnia 28.06.2004 roku – maksymalne stawki taksy notarialnej / Dz. U. 2004.148.1564/

• rozporządzenie z dnia 27.08.2001 roku – pobieranie przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych /Dz. U. 2001.90.1011/

• ustawa z dnia 28.07.1983 roku – podatek od spadków i darowizn –rozdz. 5 /Dz. U. 2009.93.768 tekst jednolity /

• ustawa z dnia 29.08.1997 roku – ordynacja podatkowa /Dz. U. 2005.8.60 tekst jednolity /

• ustawa z dnia 27.03.2003 roku – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne /Dz. U. 2003.80.717/

• ustawa z dnia 21.08.1997 roku – gospodarka nieruchomościami –/Dz. U. 2010.102.651 tekst jednolity /

• ustawa z dnia 19.10.1991 roku – gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz. U. 2007.231.1700 tekst jednolity /

• ustawa z dnia 9.09.2000 roku – podatek od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. 2010.101.649 tekst jednolity /

• rozporządzenie z dnia 16.12.2008 roku – sposób pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. 2008.234.1577/

• ustawa z dnia 11.03.2004 roku – podatek od towarów i usług /Dz. U. 2011.177.1054 tekst jednolity /

• ustawa z dnia 28.07.2005 roku – koszty sądowe w sprawach cywilnych /Dz. U. 2010.90.594. tekst jednolity /

img (6)

 

img (5)

 

img (4)