Notariusz Ewa Walasik zaprasza do swojej Kancelarii w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kancelaria Notarialna zapewnia fachową i terminową obsługę Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Kancelaria wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Biura. Kancelaria udziela także bezpłatnych porad notarialnych związanych z dokonywanymi czynnościami.

Dokumenty

W zależności od czynności, jaka ma zostać dokonana, powinni Państwo przedłożyć następujące dokumenty:

Jeżeli czynność prawna ma za przedmiot działkę budowlaną, nieruchomość zabudowaną lub też niezabudowaną:

• dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o zasiedzeniu, nabyciu własności nieruchomości rolnej, stwierdzeniu nabycia spadku czy też wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia
• odpis z księgi wieczystej
• wypis z rejestru gruntów
• zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
• jeżeli występują zmiany gruntowe to dodatkowo wyciąg z wykazu zmian gruntowych / mapa oraz opinia geodezyjna /

Gdy przedmiotem czynności jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość:

• dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny, postanowienie sądowe lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia
• odpis z księgi wieczystej
• wypis z rejestru gruntów i lokali

Jeżeli czynność ma dotyczyć lokalu spółdzielczego:

• odpis z księgi wieczystej, o ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta
• stosowne zaświadczenie ze spółdzielni, o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu, a także braku zadłużenia a także odpis przydziału lokalu lub wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, darowizny itp.

Jeżeli nieruchomość nabyta została w drodze spadku to:

• prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od spadku po zmarłym został uiszczony albo spadkobierca był zwolniony od jego zapłaty

Gdy nieruchomość otrzymali Państwo w drodze darowizny, to będzie niezbędne:

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od darowizny został uiszczony albo obdarowany był zwolniony od jego zapłaty /dotyczy darowizn dokonanych po 01.01.2007 roku /.

W sytuacji, gdy oświadczenie składane będzie przez pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa notarialnego oraz w przypadkach przewidzianych przez ustawę o opłacie skarbowej dowód uiszczenia tej opłaty.

Umowy majątkowe małżeńskie – wymagany odpis aktu małżeństwa.

Akty poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu odnoszą taki skutek prawny, jak sądowe stwierdzenie nabycia spadku:

• akt zgonu spadkodawcy
• akt urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie
• akty małżeństwa pozostałych spadkobierców testamentu spadkodawcy /o ile był sporządzony/ numer PESEL spadkodawcy

Opłaty

Przy dokonywaniu czynności notariusz pobiera następujące opłaty:

• podatki, w zależności od rodzaju czynności, będzie to podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn w stawkach przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn z późn. zm. /Dz. U. 2009.93.768/ oraz ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych późn. zm. /Dz. U. 2010.101.649/
• opłaty sądowe w wysokości przewidzianej w ustawie z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz. U. 2010.90.594. tekst jednolity /
• wynagrodzenie notarialne określone w rozporządzeniu z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej / Dz. U. 2004.148.1564/ wraz z należnym podatkiem VAT /Dz. U. 2011.177.1054/

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii.

notary

 

img (2)